به نام خداوند جان و خرد

بازسازی مجلس شورای ملی

باز سازی مجلس شورای ملی

باز سازی مجلس شورای ملی

بازسازی مجلس شورای ملی

 

مجلس شورای ملی پارلمان ایران بود که در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد. در دوران‌های آغازین مجلس، به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه به مجلس شورای ملی ایران «دارالظفر» یا «عدل مظفر» نیز می‌گفتند.