به نام خداوند جان و خرد

مجسمه ها به همه زبان های دنیا سخن می گویند و نیاز به ترجمان ندارند!

متن خبر : http://tafahomnews.com