به نام خداوند جان و خرد

سپاس نامه ها

دومین جشنواره کار آفرینی شیخ بهایی

دومین جشنواره کار آفرینی شیخ بهایی

برترین کارآفرین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی

برترین کارآفرین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی

کار آفرین برتر سال 84

کار آفرین برتر سال 84

تقدیرنامه آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم

تقدیرنامه آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم


سپاس نامه مدیر آموز و پرورش استان شهریار

سپاس نامه مدیر آموز و پرورش استان شهریار

سپاس نامه فرماندار شهرستان شهریار

سپاس نامه فرماندار شهرستان شهریار

دانشگاه هاروارد

دانشگاه هاروارد

سپاس نامه و تندیس وزارت کار و امور اجتماعی

سپاس نامه و تندیس وزارت کار و امور اجتماعی


کارآفرین نمونه در دومین جشنواره تجلیل از قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران

کارآفرین نمونه در دومین جشنواره تجلیل از قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران

سپاس نامه دانشگاه هاروارد

سپاس نامه دانشگاه هاروارد

سپاس نامه نخستین همایش ملی میراث فرهنگی و نسل سوم

سپاس نامه نخستین همایش ملی میراث فرهنگی و نسل سوم

نشان لیاقت سازمان ملل

نشان لیاقت سازمان ملل


سپاس نامه آکادمی نخبگان ایران

سپاس نامه آکادمی نخبگان ایران

سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی

سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی

کارآفرین برتر در جشنواره کارآفرینان برتر امیرکبیر

کارآفرین برتر در جشنواره کارآفرینان برتر امیرکبیر

لوح تقدیر سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

لوح تقدیر سازمان جهاد کشاورزی استان تهران


کمان زرین دومین جشنواره کارآفرین شیخ بهایی

کمان زرین دومین جشنواره کارآفرین شیخ بهایی

صنعتگر دستی نمونه

صنعتگر دستی نمونه

لوح سپاس کمیسیون ملی یونسکو

لوح سپاس کمیسیون ملی یونسکو

سپاس نامه پژوهشکده زبان و گویش

سپاس نامه پژوهشکده زبان و گویش