به نام خداوند جان و خرد

تخت جمشید - نمایشگاه تجهیزات ساختمانی - تهران

تصاویر آلبوم تخت جمشید – نمایشگاه تجهیزات ساختمانی – تهران