به نام خداوند جان و خرد

مراسم گشايش باغ موزه کتيبه در کاخ نياوران

منبع : مراسم گشایش باغ موزه کتیبه در کاخ نیاوران

15 بهمن 1387