به نام خداوند جان و خرد

تخت جمشید - فرودگاه امام

تصاویر آلبوم تخت جمشید – فرودگاه امام

411 - تخت جمشید - فرودگاه امام - 41,1 -  -412 - تخت جمشید - فرودگاه امام - 41,2 -  -413 - تخت جمشید - فرودگاه امام - 41,3 -  -415 - تخت جمشید - فرودگاه امام - 41,5 -  -416 - تخت جمشید - فرودگاه امام - 41,6 -  -414 - تخت جمشید - فرودگاه امام - 41,4 -  -