به نام خداوند جان و خرد

توضیحات

در دسته بندی
تندیس های اختصاصی

طراحی و ساخت تندیس های اختصاصی مناسب برای همایش ها مراسمات و ارگان های دولتی و خصوصی.