به نام خداوند جان و خرد

ریاضی دان و فیلسوف ایرانی