به نام خداوند جان و خرد

بدرفتار Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴
 Off

دولت چین لیست سیاه گردشگران بدرفتار را ارائه کرد

با افزایش شکایت و گزارش ها ازبدرفتاری گردشگران چینی، دولت چین لیست سیاه گردشگران بدرفتار را ارائه کرد. منبع: http://www.chn.ir/NSite/FullStory/?Id=115714