به نام خداوند جان و خرد

بابالنگ Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۳ خرداد ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 خرداد ۳, ۱۳۹۴
 Off

بابالنگ دراز رادیو رفت! / برای مهران دوستی

احمد فیاض انوشی: صدایش پیام آور مهربانی و دوستی بود و این پیام شالوده مطالعه همیشگی او بود. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57552.aspx