به نام خداوند جان و خرد

اشعه Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۴
 Off

استفاده از اشعه ایکس در بررسی سفالهای زرین‌فام شوش و نیشابور

پژوهش بررسی کاربرد رادیوگرافی اشعه ایکس در بررسی آثار تاریخی با همکاری پژوهشگران پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی –فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و […]