به نام خداوند جان و خرد

اجتماعی Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

6 ژوئن 2015

نظرات:

Off
 ژوئن 6, 2015
 Off

˝غزل اجتماعی معاصر˝ ایران منتشر شد

کرونولوژی غزل معاصر ایران با عنوان ˝غزل اجتماعی معاصر˝ به کوشش مهدی مظفری ساوجی منتشر شد. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57987.aspx