به نام خداوند جان و خرد

پویش صعود - بازی دوستانه تیم منتخب کودکان کار و ستارگان هنر ایران | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

پویش صعود - بازی دوستانه تیم منتخب کودکان کار و ستارگان هنر ایران

پویش صعود – بازی دوستانه تیم منتخب کودکان کار و ستارگان هنر ایران