به نام خداوند جان و خرد

نشست ستاد توسعه مردمی به منظور هم اندیشی وهم افزایی با میراث فرهنگی در راستای جذب گردشگر وتبدیل شدن استان به مقصد گردشگری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی؛محمد سویدانلویی در این نشست گفت: فرهنگ شناسنامه یک ملت است و میتوان هویت فرهنگی را در تاریخ وگذشته نیاکان،باورها ،اعتقادات ،ادبیات وفرهنگ شفاهی مشاهده کرد.  وی گفت: احیای هویت ایرانی از محورهای اصلی کار دولت است و در گذشته  در استان خراسان شمالی دولت در کارهای فرهنگی منشا اثر نبوده است ،میراث فرهنگی در واقع مدیریت حوزه های فرهنگ را برعهده دارد ونقش مردم تعیین کننده است .  سویدانلویی ضمن اعلام آمادگی در همکاری با ستادتوسعه مردمی گفت :مشارکت با صداوسیما،شهرداری،شورای شهر وفرمانداریهای وسایر نهادهای فرهنگی ومردمی  از عمده ترین فعالیت های این اداره کل در راستای معرفی جاذبه های گردشگری واستفاده از ظرفیت های موجود وهمکاری دراین زمینه است. مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی بر نقش موزه ،بازاریابی وایجاد تاسیسات گردشگری وآموزش اشاره کرد وگفت:نظارت وحمایت از فعالیت های ستاد توسعه مردمی باید ازبرنامه های دستگاه ها ونهادهای دولتی  باشد. حسین انصاری موحد از اعضای ستاد توسعه مردمی واز بینانگذاران این ستاد دراستان نیز گفت ارتباط تنگاتنگ بامسولین میراث فرهنگی از برنامه های اصلی ستاد توسعه است.  وی حفظ و پاسداشت آثار تاریخی ومعرفی صنایع دستی استان را در راه توسعه یافتگی مهم ارزیابی کردوگفت :خطه خراسان شمالی هیچگاه شاهد برخوردهای قومیتی  ومردمی نبوده است .وما از ورود گردشگران به استان استقبال می کنیم. وی نقش مردم را در توسعه واهمیت دستگاه ها به این موضوع را مهم ارزیابی کرد وگفت:نقش مردم در تشکیلات سازمان میراث فرهنگی محکم تر وتاثیر گذار تر است و مردم پایه اقتدار هر دستگاهی هستند. عضو ستاد توسعه مردمی استان به نقش نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو اشاره کرد وبرگزاری این نمایشگاه را یکی از راههای معرفی محصولات صنایع دستی نامید. در پایان سایر اعضای ستاد توسعه مردمی پیشنهادات خودرادر خصوص معرفی جاذبه های گردشگری و مشارکت با این اداره کل ارائه کردند.

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=98787

Comments are closed.