به نام خداوند جان و خرد

نزول بشارتهای تردید ناپذیر بر دلهای بیدار/ بار دیگر فضای زندگی معطّر و جان زندگان سیراب شد

n00081455 s - نزول بشارتهای تردید ناپذیر بر دلهای بیدار/ بار دیگر فضای زندگی معطّر و جان زندگان سیراب شد - نزول بشارتهای تردید ناپذیر بر دلهای بیدار/ بار دیگر فضای زندگی معطّر و جان زندگان سیراب شد - نزول بشارتهای تردید ناپذیر بر دلهای بیدار/ بار دیگر فضای زندگی معطّر و جان زندگان سیراب شد - نزول بشارتهای تردید ناپذیر بر دلهای بیدار/ بار دیگر فضای زندگی معطّر و جان زندگان سیراب شد

منبع:http://www.honarnews.com/vdccp0q4.2bqsp8laa2.html

Comments are closed.