به نام خداوند جان و خرد

سؤال روشنی پرسیده شده است: در هزار متری دفتر پایگاه میراث جهانی شوشتر، در درون محدوده درجه یک حریم جهانی، مجموعه میراثی عظیمی آشکارا در شرف نابودی است. این مجموعه سترگ میراثی، به رغم آن‌که می‌بایست جزئی از شخصیت و کاراکتر پرونده جهانی شوشتر باشد، پس از شش سال از ثبت جهانی آن نه تنها به پرونده الحاق نشده و تحت هیچ نوع حفاظتی نیست، بلکه در دست نابودی است! چرا؟n00081045 s - مناقشه نکنید! «وضع ما خوب است» - مناقشه نکنید! «وضع ما خوب است» - مناقشه نکنید! «وضع ما خوب است» - مناقشه نکنید! «وضع ما خوب است»

منبع:http://www.honarnews.com/vdchmvn6.23nzkdftt2.html

Comments are closed.