به نام خداوند جان و خرد

منطقه تاریخی قلعه دختر و کاخ اردشیر بابکان در شهرستان فیروزآباد فارس از علف های هرز پاکسازی شد …n00080884 s - قلعه دختر و کاخ اردشیر در فیروزآباد از علف های هرز پاک شد - قلعه دختر و کاخ اردشیر در فیروزآباد از علف های هرز پاک شد - قلعه دختر و کاخ اردشیر در فیروزآباد از علف های هرز پاک شد - قلعه دختر و کاخ اردشیر در فیروزآباد از علف های هرز پاک شد

منبع:http://www.honarnews.com/vdchk6n6.23nv6dftt2.html

Comments are closed.