به نام خداوند جان و خرد

نخستین فصل از بررسی و مطالعات باستان شناسی دانشگاه توبینگن آلمان و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در جنوب کرمان به شناسایی ۴۲تپه و محوطه باستانی انجامید.n00081122 s - شناسایی ۴۲تپه و محوطه باستانی در جنوب کرمان - شناسایی ۴۲تپه و محوطه باستانی در جنوب کرمان - شناسایی ۴۲تپه و محوطه باستانی در جنوب کرمان - شناسایی ۴۲تپه و محوطه باستانی در جنوب کرمان

منبع:http://www.honarnews.com/vdcdxf0j.yt0fx6a22y.html

Comments are closed.