به نام خداوند جان و خرد

بررسی و مطالعات باستان شناسی در دهستان پترگان زیرکوه خراسان جنوبی به شناسایی آثاری از دوران اسلامی تا دوران قاجار و پهلوی انجامید.n00081261 s - شناسایی آثار دوران اسلامی در دهستان پترگان - شناسایی آثار دوران اسلامی در دهستان پترگان - شناسایی آثار دوران اسلامی در دهستان پترگان - شناسایی آثار دوران اسلامی در دهستان پترگان

منبع:http://www.honarnews.com/vdchzin6.23nz-dftt2.html

Comments are closed.