به نام خداوند جان و خرد

شعرهای تازه در نشر چشمه / جواد مجابی، شهاب مقربین، محمود معتقدی و سجاد گودرزی

چهار مجموعه شعر جدید در نشر چشمه منتشر شد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-58630.aspx

Comments are closed.