به نام خداوند جان و خرد

محمدعلی سپانلو را هم به عنوان شاعر می‌شناختیم، هم به عنوان مترجم و پژوهشگر ادبی. او که نیست، ادبیات ما باید ضایعه تنفسی بزرگی را تحمل کند. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57120.aspx

Comments are closed.