به نام خداوند جان و خرد

قتل گریبایدوف در گذر ایلچی تهران آغازگر روایت تور ادبی است که به این منظور طراحی شده‌است و می‌تواند تا تفلیس ادامه یابد.

منبع:
http://www.chn.ir/NSite/FullStory/?Id=115761

Comments are closed.