به نام خداوند جان و خرد

روی دیوار این نمایشگاه مرزها برداشته شده است

جمعه هفته‌ای که گذشت نمایشگاه انفرادی نقاشی آلاله امینی حاج باشی در گالری پنجره بر پا شد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57871.aspx

Comments are closed.