به نام خداوند جان و خرد

رضا دانشور نویسنده ایرانی خالق ˝خسرو خوبان˝ ساکن پاریس در سن 68 سالگی زندگی را بدرود گفت. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57771.aspx

Comments are closed.