به نام خداوند جان و خرد

رئیس فراکسیون تاریخ و توسعه گردشگری بازگشت اشیاء تاریخی به ایران را حساسیت دولت بر هویت تاریخی ایران و امیدوار کننده دانست.

منبع:
http://chn.ir/NSite/FullStory/?Id=115699

Comments are closed.