به نام خداوند جان و خرد

جعفر مدرس صادقی، لیلی گلستان، فرزانه طاهری، مانی حقیقی و مصطفی مستور میهمانان این روزهای نشر مرکز در نمایشگاه کتاب هستند. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57117.aspx

Comments are closed.