به نام خداوند جان و خرد

توضیحات

در دسته بندی
تندیس های میدانی

طراحی و ساخت تندیس های اختصاصی میدانی

 

تندیس امیر کبیر و تندیس استاد شهریار

تندیس امیر کبیر و تندیس استاد شهریار