به نام خداوند جان و خرد

توضیحات

در دسته بندی
تندیس های میدانی