به نام خداوند جان و خرد

تسهیل شرایط فعالیت برای بانوان هنرمند سرپرست خانوار

با ایجاد ارتباط میان فارغ التحصیلان صنایع دستی و صنعتگران در این حوزه روز به روز می توان به ایجاد طرح های نو و خلاقانه استقلال زنان هنرمند و نیز رشد و ترقی صنایع دستی کمک کرد. به گزارش میراث آریا (chtn)؛زهرا احمدی زاده مشاور رئیس سازمان درامورزنان در زمینه اقدامات لازم به منظور بهره ور کردن و توانمند کردن بانوان در حوزه صنایع دستی گفت: به دنبال این هستیم که تعاونی های صنایع دستی بانوان را احیا کنیم چراکه متاسفانه تولیدات زنان پراکنده است،و با احیای این تعاونی ها می توان به معیشت بانوان کمک و ارسال تولیدات بانوان به خارج از کشوررا هم تقویت کرد. وی افزود: باید روش های سنتی را تغییر داد تا بتوان تولیداتی در سطح بین المللی تهیه کرد ودر این راستا با پیوند فارغ التحصیلان و کسانی که کارهای صنایع دستی انجام می دهندمی توان طراحی های جدیدی را ایجاد کرد. احمدی زاده تصریح کرد: دانش آموختگان صنایع دستی می توانند با توجه به مدل های روز و مواد اولیه ایرانی کارهای جدیدی را تولید کنند.امیدواریم که این مسیر را به عرضه و فروش ببریم تا در این حوزه زنان صنعتگرموفق داشته باشیم. وی در زمینه حمایت از بانوان صنعتگر گفت: در پی تسهیل شرایط برای دریافت تسهیلات از سوی صنعتگران و هنرمندان هستیم البته تسهیلات تنها به معنی دریافت پول نیست گاهی می توان با تجهیز دستگاه ها و تامین مواد اولیه به این گروه و نیز رونق صنایع دستی کمک کرد.  وی تاکید کرد: لازمه این امر همکاری های بین بخشی است که وقتی پولی را در چرخه تولید قرار می دهیم باید مطمئن بود که این هزینه حتما برمی گردد. مشاور رئیس سازمان در امور زنان با تاکید برلزوم مستقل کردن زنان گفت: بیشتر تمرکز برنامه های فعلی بر روی مستقل کردن زنان است البته اگر خودشان نیز تمایلی داشته باشند در غیر اینصورت ممکن است کار در نیمه راه رها شود و مورد پیگیری قرار نگیرد بنابراین باید بانوان را مستقل ساخت تا برای خود فعالیت کرده و بازار کار را خود پیدا کنند. وی با اشاره به اهداف این دفتر در حوزه توانمند سازی زنان صنعتگر افزود: باید استقلال زنان وتبلیغ صنایع دستی را در این حوزه بالا ببریم تا حتی در کارهای کوچک نیز از آنها حمایت صورت پذیرد. وی در پایان گفت: با حمایت دولت و تسهیل شرایط تولید و صادرات برای این گروه به طبع به رشد صنایع دستی و استقلال زنان سرپرست کمک می کنیم.

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=99755

Comments are closed.