به نام خداوند جان و خرد

نام کتاب این است: بهترین داستان‌های جهان. البته بهتر است بگوییم نام این پنج جلد. داستان‌های این پنج جلد را تماما احمد گلشیری ترجمه کرده. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57002.aspx

Comments are closed.