به نام خداوند جان و خرد

احمد فیاض انوشی: صدایش پیام آور مهربانی و دوستی بود و این پیام شالوده مطالعه همیشگی او بود. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57552.aspx

Comments are closed.