به نام خداوند جان و خرد

از سری نگاه تازه شعر، انتشارات نگاه مجموعه شعر ˝دوئل با داروین˝ را منتشر کرد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57453.aspx

Comments are closed.