به نام خداوند جان و خرد

اختلافات سیاسی غرب و روسیه برسر اکراین، این بار گریبان یک موزه را گرفت و به بستن موزه منجر شد.

منبع:
http://www.chn.ir/NSite/FullStory/?Id=115571

Comments are closed.