به نام خداوند جان و خرد

نام نویسی بیمه تکمیلی درمان ویژه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان کشور آغاز شد. n00081230 s - آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور - آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور - آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور - آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور

منبع:http://www.honarnews.com/vdcdzx0j.yt0fs6a22y.html

Comments are closed.