به نام خداوند جان و خرد

شاید بودلر شاعر با بودلر منتقد تفاوت چندانی نداشته باشد، اما نقش و اهمیت شعرهای او در ادبیات ما بسیار پررنگتر بوده است. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57657.aspx

Comments are closed.