به نام خداوند جان و خرد

˝غزل اجتماعی معاصر˝ ایران منتشر شد

کرونولوژی غزل معاصر ایران با عنوان ˝غزل اجتماعی معاصر˝ به کوشش مهدی مظفری ساوجی منتشر شد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57987.aspx

Comments are closed.