به نام خداوند جان و خرد

پلیس کلمبیا می‌گوید یک نسخه امضاءشده از چاپ اول ˝صد سال تنهایی˝ اثر گابریل گارسیا مارکز را پیدا کرده است. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56936.aspx

Comments are closed.