به نام خداوند جان و خرد

شاعر بزرگ معاصر، محمد علی سپانلو، به خانه ابدی رفت. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57219.aspx

Comments are closed.