به نام خداوند جان و خرد

˝در برابر مردگان˝ یک نوول است. یک کتاب کم حجم از کنزابورو اوئه… . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57337.aspx

Comments are closed.