به نام خداوند جان و خرد

رمان ˝آناکارنینا˝ ˝تولستوی˝ با پیش زمینه توصیف زندگی اشراف و همچنین تحلیل روانشناسانه شخصیت‌ها با در نظر داشتن زمینه و موقعیت اجتماعی آنها مثل شغل و مقام و منصب و در کل طبقه اجتماعی آنها، توصیفی است ازعصرخود نویسنده. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57289.aspx

Comments are closed.