به نام خداوند جان و خرد

۹ خرداد ۱۳۹۴
 خرداد ۹, ۱۳۹۴

اسطوره و مضمون بررسی می‌شوند

نشست اسطوره و مضمون در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57773.aspx

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
 اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۴
تندیس کاوه آهنگر

کاوه آهنگر

کاوه آهنگر شخصیتی اسطوره ای متعلق به ایران باستان است. در شاهنامه فردوسی آمده که او قیامی مردمی علیه فرمانروایی به نام ضحاک (اژی‌دهاک) […]